Nabi S.A.W.W ke pas aik shakhs aya aur kaha zina karny ke ijazat de ..

Nabi S.A.W.W ke pas aik shakhs aya aur kaha zina karny ke ijazat de ..Reply