Nabi S.A.W.W ke pas aik shakhs aya aur kaha zina karny ke ijazat de ..

Nabi S.A.W.W ke pas aik shakhs aya aur kaha zina karny ke ijazat de ..


Reply